Top 3 lý do không nên bỏ qua chung cu Sunshine Diamond River trandinhhieu

Top 3 lý do không nên bỏ qua chung cu Sunshine Diamond River trandinhhieu

Khám phá qu§n thà nghÉ dưáng Sunshine Diamond River

Sunshine Diamond River đang d§n lÙ diÇn hơn thË trưÝng b¥t đÙng s£n đ³ng c¥p thành phÑ HÓ Chí Minh. Quy ho¡ch ß Qu­n 7, dñ án mÛi cça Sunshine Group tương lai s½ là qu§n kh£ năng nghÉ dưáng khôn ngoan, l§n TrưÛc tiên mang tÛi Nhïng tr£i nghiÇm thu hút và thu hút cho Quý khách hàng. cùng nơi qua nhïng điÃm nh¥n l¡i të dñ án Sunshine Diamond River.

Sunshine Diamond River tâm điÃm thành phÑ phÓn hoa

dñ án đ³ng c¥p Sunshine Diamond River đưãc xây hơn đưÝng Đào Trí thuÙc Qu­n 7 thành phÑ HÓ Chí Minh. Đây là vË trí tâm nơi cça thành phÑ s§m u¥t HÓ Chí Minh khi tÍa l¡c giïa lòng tam giác Qu­n 1, qu­n 7 và qu­n 2.

Ngoài vË trí đ¯c đËa trung tâm g¯n k¿t cça Sài Gòn, vË trí dñ án mÛi cça Sunshine Group còn tÍa l¡c sát sông Sài Gòn ĐÑi vÛi lãi th¿ 3 m·t đÁu giáp sông nưÛc. đëng khí ß chung cư này quanh năm thông thoáng và trong lành nhÝ sông nưÛc bao quanh. dân cư an cư s½ đưãc hưßng thå nguÓn sinh khí dÓi dào.

Tr§n Đình Hi¿u SaleReal đánh giá Sunshine Diamond River s½ là dñ án mang tÛi cách nghÉ ngơi t¡i thưãng. t¡i đây con ngưÝi là tâm nơi, công nghÇ s½ đưãc sí dång đà đem l¡i Các giá trË h£o cao.

Sunshine Diamond River khu vñc nghÉ dưáng sáng suÑt

điÁu kiÇn sinh sÑng ß căn hÙ Qu­n 7 xéng đáng tiên c£nh lúc vëa ng­p tràn s¯c hoa cÏ xanh, vëa đưãc điÃm tô vì sông nưÛc êm đÁm mang đ¿n môi trưÝng nghÉ ngơi tuyÇt h£o.

Sông nưÛc êm trôi xung quanh vË trí khu căn hÙ chung cư s½ Khi¿n điÁu hòa đëng khí nơi đây. dña v­y mà ngưÝi dân đëng lo ô nghiÅm, đëng lo båi khói thành phÑ làm £nh hưßng tÛi séc khÏe. Ngưãc đ¿n, tëng ngày m×i ngày trôi qua c£m nh­n đÝi sÑng thanh bình, nh¹ nhàng và vô cùng s£ng khoái.

nh±m k¿t nÑi giïa Nhïng tòa chç, xây lÑi đi thông t§ng cơ sß v­t ch¥t, chç đ§u tư đã quy¿t đËnh l¯p đ·t Nhïng vưÝn treo đ·c s¯c và xinh đ¹p m¯t. Sí dång hoa cÏ thay cho Nhïng khÑi bê tông céng kà s½ Khi¿n cho môi trưÝng thêm tươi xinh, t¡o c£m giác héng khßi, thích thú cho cư dân sinh sÑng.

bên c¡nh đ¥y, chung cư Sunshine Group còn đưãc quy ho¡ch tiên phong trß ra qu§n kh£ năng nghÉ dưáng thông minh VÛi điÃm đáng giá là sí éng dång công nghÇ All in one vào tòa chç.

ĐÑi vÛi tiÇn nghi này, toàn bÙ nhu c§u vÁ gi£i trí, mua s¯m, tr£i nghiÇm cuÙc sinh sÑng cça ngưÝi dân đÁu đưãc phåc vå mÙt t§m đơn gi£n và mau chóng. Ngoài ra, Khách hàng s½ đưãc t­n hưßng đÝi sÑng thưãng đÉnh, tưßng tưãng mình như ông hoàng đưãc phåc vå mÍi lúc toàn bÙ ch× ĐÑi vÛi dËch vå tÑt nh¥t.

mÙt d¥u ¥n nïa mà ch¯c r±ng Khách hàng s½ c£m th¥y hài lòng khi đ§u tư vô chung cư Resort 4.0 này đ¥y chính là khu Sky Villas- đËa chÉ khi¿n ra thương hiÇu cça Sunshine Group.

thi¿t k¿ đÙc đáo, sí dång v­t liÇu đ³ng c¥p và l¯p đ·t sân vưÝn riêng biÇt, Sky Villas s½ là đËa chÉ đ·c biÇt đông đ£o t¥t c£ ngưÝi tìm tÛi đà thư thái, chiêm ngưáng nhân tÑ cça khung c£nh mÙng mơ và tuyÇt diÇu xung quanh. thu hút trên c£, khu này sí dång m¡ng lưÛi kính Low – E có thà chÑng béc x¡ nhiÇt, chu×i Eco System thân t¥t ĐÑi vÛi không gian, mang l¡i không gian an cư non và sáng suÑt.

“Shopping in the park” l§n đ§u nên m¯t ß Sunshine Diamond River

đà cân b±ng môi trưÝng giïa Các tòa tháp, chç đ§u tư dñ án Qu­n 7 đã phát triÃn ra Các c§u nÑi, đưÝng hoa d¡o bÙ và các cơ sß v­t ch¥t khác.

bên c¡nh hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t tân ti¿n và thu hút, ông lÛn này còn TÕng quát l¡i hÇ thÑng Shophouse VÛi m¡ng lưÛi danh ti¿ng nÕi ti¿ng d«n đ§u v­y giÛi. tÛi ĐÑi vÛi đËa chÉ mua s¯m hoàn h£o này, Khách hàng s½ thÏa thích chÍn Các món đÓ mà mình yêu thích. khác biÇt hơn, dñ án s½ l§n TrưÛc tiên đem l¡i thành phÑ HÓ Chí Minh không gian Shopping in the Park. không gian này s½ Khi¿n v¥n đÁ mua s¯m trß nên thu hút, kích thích đòi hÏi mua Dòng s£n ph©m cça Quý khách hàng.

VÛi v¥n đÁ thñc hiÇn công nghÇ 4.0 vô v­n hành tòa nhà và c£ trong sÑ quá trình qu£n lý, dñ án Sunshine Diamond River s½ đ£m b£o cung c¥p môi trưÝng sÑng tiÇn ích – yên ninh và thông minh nh¥t cho Quý khách. Các thông tin hơn đây vÁ dñ án đã ph§n nào Làm b¡n t¡o cách nhìn rõ nét trên vÁ siêu ph©m Qu­n 7 này. Hãy đích thân Sơ lưãc căn hÙ chung cư b±ng cái liên hÇ đ·t mua S£n ph©m ngay Sunshine Diamond River quan 7 trandinhhieu të bây giÝ nhé.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""